امتحانات نوبت اول

همایش ریاضی بهنمیر نوبت اول دیماه 98

دانش آموزان نهم پسر

مدرس : آقای مهدی قاسمی

همایش ریاضی بهنمیر نوبت اول دیما 98

دانش آموزان نهم پسر

مدرس : آقای مهدی قاسمی