امتحانات نوبت اول

همایش ریاضی بهنمیر نوبت اول دیماه 98

دانش آموزان پایه هفتم پسر

مدرس : آقای پیمان نسیمی

همایش ریاضی بهنمیر نوبت اول دیماه 98

دانش آموزان پایه هفتم پسر

مدرس : آقای پیمان نسیمی