ضدعفونی

ضد عفونی و گندزدایی و ایمن سازی کلاسها و حیاط  سرویس بهداشتی کانون ریاضی در مقابله با ویروس کرونا ......

#ماکرونا را شکست خواهیم داد.

ضد عفونی و گندزدایی و ایمن سازی کلاسها و حیاط  سرویس بهداشتی کانون ریاضی در مقابله با ویروس کرونا ......

#ماکرونا را شکست خواهیم داد.