مدیریت

آقای مهدی قاسمی

کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر

مدرس متوسطه اول و دوم کانون ریاضی

سابقه تدریس 12 ساله

مدیر مدرسه ساعی

مدیر قلم چی بهنمیر

سابقه مدیریت 7 ساله